ENT & Allergy Associates, S.C. Language Access Policy

Albanian

KUJDES: Nëse flitni shqip, për ju ka në dispozicion shërbime të asistencës gjuhësore, pa pagesë. Telefononi në 715-847-2021.

Arabic

ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغویة تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم )رقم ھاتف الصم والبكم 715-847-2021

Chinese

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電715-847-2021。

French

ATTENTION : Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 715-847-2021.

German

ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: 715-847-2021.

Hindi

!यान द&: य'द आप 'हदं , बोलते ह2 तो आपके 4लए म8ु त म& भाषा सहायता सेवाएं उपल>ध ह2। 715-847-2021पर कॉल कर&।

Hmong

LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau 715-847-2021

Korean

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 715-847- 2021 번으로 전화해 주십시오.

Laotian

ໂປດຊາບ: ຖ້ າວ່ າ ທ່ ານເົວາພາສາ ລາວ, ການໍບິລການຊ່ ວຍເືຫຼ ອດ້ ານພາສາ, ໂດຍໍບເສັ ຽຄ່ າ, ແມ່ ນີມ
ພ້ ອມໃຫ້ ທ່ ານ. ໂທຣ 715-847-2021.

Pennsylvanian Dutch

Wann du [Deitsch (Pennsylvania German / Dutch)] schwetzscht, kannscht du mitaus Koschte ebber gricke, ass dihr helft mit die englisch Schprooch. Ruf selli Nummer uff: Call 715-847-2021.

Polish

UWAGA: Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej. Zadzwoń pod numer 715-847-2021.

Russian

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 715-847-2021.

Spanish

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 715-847-2021

Tagalog

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng
tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 715-847-2021

Vietnamese

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 715-847-2021.